Calitatea mediului, în care trăim și ne desfășurăm activitățile, au o influență complexă asupra noastră, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât și al randamentului activităților. Calitatea mediului se apreciază  după valoarea parametrilor principali ai confortului cât și prin alți factori, cum sunt puritatea aerului, calitatea iluminatului, nivelul de zgomot, etc.
Calitatea aerului interior este caracteristica acestuia de a avea un conținut de poluanți, care nu depășește concentrațiile sau dozele admise, asigurând astfel igiena și sănătatea persoanelor. Nivelul de poluare a spațiilor închise poate fi de 2 pânâ la 5 ori (uneori până la 100 ori) mai ridicat decât al spațiilor deschise. Aerul conține peste 300 de compusi organici volatili, din care peste 20 dăunează sănătății.
Realizarea construcțiilor eficiente energetic presupune, printre alte măsuri, executarea unor anvelope cu etanșeitate ridicată, la care pătrunderile necontrolate ale aerului, fie din interior către exterior, fie din exterior către interior, sunt excluse. În aceste condiții, ventilarea organizată devine o obligativitate primordială. Aerul neventilat din încăperile unor asemenea construcții afectează sistemul respirator, nervos și imunitar, conducând la stări de amețeală, alergii, iritații ale ochilor, nasului, pielii, tulburări de somn și digestive. Ca urmare a nivelului  ridicat de umiditate a aerului există riscul apariției condensului și mucegaiului.
Ventilarea organizată este singura metodă eficientă, inclusiv din punct de vedere energetic,  de asigurare a calității aerului interior. Pentru îndepărtarea căldurii și umidității în exces, a gazelor, prafului, mirosurilor, degajărilor nocive, este necesară introducerea controlată a unui anumit debit de aer, care, după caz, trebuie încălzit, răcit, uscat sau umidificat, scopuri pentru care se utilizează în momentul de față o gamă mare și variată de instalații de ventilare și climatizare.
În perioada postdecembristă noile tehnologii în materie de sisteme de ventilare și climatizare, sisteme cu aport de aer proaspăt și evacuare de aer viciat, etc., au fost implementate în clădirile existente și în proiectele de dezvoltare a construcțiilor noi.
Confortul și buna dispoziție asigurate de aceste sisteme se pot transforma în afecțiuni de sănătate sau incidente/accidente cu urmări deosebit de grave și ireversibile, în situațiile în care mentenanța specificată în instrucțiunile tehnice stabilite de către producători nu este respectată. Astfel, de exemplu, în cazul aparatelor de aer condiționat tip split, duct, casetă, etc., trebuie curățate, spălate filtrele, tăvița de colectare a condensului, trebuie verificată etanșeitatea traseului frigorific și trebuie verificat de asemenea sistemul de prindere în consolă. Aceste operațiuni sunt necesare pentru eliminarea posibilității scurgerii freonului în aerul liber inspirat, pentru prevenirea  aparației unor bacterii extrem de periculoase pentru sănătate, pentru evitarea desprinderii compresorului din consola de susținere, datorită vibrațiilor din timpul funcționării. Tubulatura dintre motor, compresor, etc. și terminalele interioare trebuie verificată și curățată, spălată cel puțin o dată pe sezon, pentru înlăturarea microparticulelor sau a altor materii vii sau în fază de descompunere, generatoare de boli cu urmări foarte grave. Motoarele și compresoarele se verifică cu respectarea instrucțiunilor tehnice ale producătorului, în care sunt precizate inclusiv ciclurile de schimbare a chiturilor și a consumabilelor.
Se impune verificarea periodică și a canalelor de ventilare naturală existente în băile și bucătăriile blocurilor de locuințe, practica curentă demonstrând că un număr însemnat de astfel de canale sunt obturate parțial sau total. Un pericol și mai mare reprezintă racordarea la aceste canale a diferitelor surse de căldură cu combustibil solid sau gazos.
O atenție deosebită trebuie acordată și mentenanței hotelor de bucătărie, tubulaturilor și ventilatoarelor de la restaurante și cantine, prin care se asigură nu numai condițiile corespunzătoare igienico-sanitare și de lucru ale personalului, ci și prevenirea izbucnirii unor incendii cauzate de aprinderea grăsimilor depuse pe interiorul componentelor instalațiilor de evacuare de acest tip.
Mentenanța instalațiilor de ventilare se efectuează numai de către personal calificat, cu pregătire profesională și cu dotări corespunzătoare pentru tipul și complexitatea instalațiilor în cauză. O importanță majoră trebuie acordată utilizării substanțelor chimice de curățare adecvate, adoptate în funcție de natura depunerilor și de tipul de material folosit la executarea instalației. După finalizarea lucrărilor de mentenanță trebuie completate  documentele specifice, prin care se documentează operațiile efectuate și starea tehnică, respectiv de funcționare a instalației de ventilare.
În cadrul asociației noastre activează și societăți, care prestează servicii de acest tip la cel mai înalt nivel calitativ.

În anul 1954, pentru prima dată după cel de al II-lea Război Mondial, s-au întâlnit la Stockholm, la invitația  Asociației Coșarilor din Suedia, reprezentanții coșarilor din țara gazdă, din Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda și Germania, pentru a dezbate problemele profesiei și pentru a realiza o cooperare permanentă între asociațiile naționale. Rezultatul acestei reuniuni a fost înființarea Federației Europene a Maeștrilor Coșari (ESCHFOE).
După fondarea de către cele șase țări europene a federației maeștrilor coșari, s-a alăturat acestei organizații în anul următor, repectiv în 1955, și asociația, care reprezenta interesele breslei hornarilor din Austria. La momentul înființării din forul de conducere al federației au făcut parte domnii Lang (Suedia),  Trappmann (Germania) și Flynderse (Danemarca). Activitatea efectivă a ESCHFOE a fost  afectată la început în mod semnificativ de diferențele de opinii majore, care au existat între țări în legătură cu modul de organizare și desfășurare a serviciilor de coșerit. Cu toate acestea, a existat o voință puternică de a sprijini prin promovare intensă profesioniștii din domeniu din diferitele țări membre.
Scopul este, ca îm măsura în care este posibil, să se realizeze abordări profesionale unice, pentru creșterea nivelului de apreciere a meseriei și a coșarilor din Europa, pentru înțelegerea necesității acestor servicii și pentru asigurarea unei remunerații corespunzătoare.
De-a lungul anilor, ESCHFOE a devenit un instrument din ce în ce mai valoros în menținerea contactelor interstatale și între filialele acestora. Astfel, federația contribuie la îmbunătățirea continuă a înțelegerii reciproce. Întâlnirile regulate între membrii federației sunt întotdeauna binevenite, oferind posibilitatea de a face schimburi de experiențe privind aspectele juridice profesionale, cunoștințele tehnice, evoluția situației profesiei. Problemele legate de formarea de tineri coșari și de educație, instruire au fost în centrul tuturor discuțiilor. Cu toate acestea, în ciuda dezbaterilor detaliate,  din cauza organizării diferite a domeniului de activitate din țările participante mai multe probleme nu au fost rezolvate.
În cele din urmă, în timpul întâlnirii de la Paris din iunie 1966 a reprezentanților țărilor membre a fost adoptat primul statut al federației. Din acel moment statutul a fost îmbunătățit, dezvoltat în continuu, scopurile principale ale federației fiind definite, după cum urmează:
•    suport pentru formarea maeștrilor coșari în baza planului european de formare profesională;
•    sprijin acordat organizațiilor membre în îndeplinirea misiunii lor, în special în ceea ce privește educația și formarea profesională
•    promovarea cercetării științifice specifice domeniului
•    construirea relațiilor cu puterea executivă și legislativă a țărilor membre, cu partenerii de pe piața forței de muncă;
•    reprezentarea membrilor în instituțiile și organismele Uniunii Europene
•    elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri adoptate pentru asigurarea și dezvoltarea profesiei, punerea în aplicare a directivei privind introducerea pieței unice a serviciilor
•    informarea membrilor cu privire la consecințele introducerii pieței unice a serviciilor pentru breasla coșarilor.
Federația europeană, înregistrată în Belgia și cu sediul central la Bruxelles, numără în prezent 21 de membri titulari cu drepturi depline, federația coșarilor din Statele Unite având statutul de membru invitat. Secretariatul general funcționează de mulți ani în Germania, în sediul federației germane al breslei coșarilor.
Congresul ESCHFOE din anul 2018 va avea loc în România, conform hotărârii adoptată de forul de conducere al federației, și va fi organizat de către Asociația Coșarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee ASFOCH.

www.eschfoe.com

Coșurile de fum, ca parte a unei instalații de încălzire bazată pe arderea combustibililor, sunt supuse la solicitări intense de natură fizică, chimică și mecanică, care pot conduce la deteriorarea în timp a stării tehnice și de funcționare a acestora. De asemenea, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a surselor de căldură (reglaje incorecte, combustibili de calitate inferioară celei prescrise, cu umiditate ridicată, prize de aer dimensionate și amplasate necorespunzător sau lipsă, etc.) în canalele de racordare și cele verticale de fum se formează condensat acid, depuneri de gudron și funingine. Depunerile reduc secțiunea utilă a canalelor de evacuare, iar prin autoaprindere sau aprindere intenționată (total nerecomandată!) conduc la focul din coș, cu temperaturi extrem de ridicate, depășind chiar și 1000°C.

Întreținerea periodică a coșurilor de fum și a canalelor de racordare este o acțiune de importanță majoră, care are drept scop asigurarea unui tiraj corespunzător funcționării la randament a surselor de căldură, exploatarea în deplină siguranță a instalației termice și prelungirea duratei de funcționare atât a generatoarelor de căldură cât și a instalației de evacuare a gazelor de ardere.

După cum s-a mai precizat, coșurile de fum defecte sau necurățate reprezintă, în conformitate cu statisticile publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cauza a circa 15% din totalul incendiilor produse anual în țara noastră, fiind totodată principala cauză a incendiilor, ce au loc la locuințe, cu un procent de circa 35%. De asemenea, coșurile de fum neetanșe sunt la originea numeroaselor cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon.

Pe plan internațional perioada de efectuare a lucrărilor de curățare și verificare a coșurilor de fum este reglementată în mod diferit. În România, conform legislației în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor, verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii, iar neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora, constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Specialiștii asociației recomandă, ca mentenanța coșurilor să se efectueze inclusiv după ieșirea din sezonul rece, nu numai înainte de instalarea timpului friguros, astfel încât să existe timp suficient până la intrarea în noul sezon rece pentru remedierea eventualelor probleme constatate cu ocazia verificărilor. Procedurile privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale prevăd obligativitatea prezentării de către clienți a documentelor din care să rezulte efectuarea lucrărilor de curățare și verificare coșurilor de fum și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării și reviziei tehnice a instalației de gaze naturale.

Meseria de coșar, legată de multe legende, este cunoscută încă din secolul al XVII-lea. În multe țări, chiar și în zilele noastre, se atinge nasturele sau peria coșarului, acest gest fiind considerat ca aducător de noroc. Progresul nu a ocolit de-a lungul timpului nici acest domeniu de activitate. Procedurile de curățare și verificare a coșurilor de fum au fost perfecționate, dotările cu diferite scule, echipamente și aparate au fost extinse. În prezent coșarul nu mai folosește sârma și unica perie, ci s-a trecut la utilizarea periilor de diferite forme, materiale și dimensiuni, atașate la tije rigide sau flexibile, în funcție de tipul de coș de fum și natura depunerilor. În anumite situații se impun chiar și intervenții mecanizate pentru îndepărtarea depunerilor sau deblocări de canale, iar aspiratorul, cu ajutorul căruia se asigură evacuarea funinginii în condiții de păstrare a curățeniei în spațiul de amplasare a coșului, face parte din dotarea coșarilor profesioniști.

S-a schimbat radical și modul de verificare a stării tehnice și de funcționare a coșurilor de fum, urmărindu-se, printre altele, identificarea unor detalii de trecere necorespunzătoare prin pereți, planșee sau  acoperișuri combustibile, depistarea unor eventuale fisuri, crăpături, îmbinări neetanșe, obturări de canale. Astfel s-a trecut de la un simplu control cu oglinda la inspecții foto-video și probă de etanșeitate la gaze de ardere cu pastila fumigenă.

Prin efectuarea ori de câte ori este necesară, dar cel puțin o dată pe an, a lucrărilor de mentenanță de către personal calificat și autorizat, numărul mare de incendii și intoxicații cu monoxid de carbon cauzate de coșurile de fum defecte sau necurățate poate fi redus considerabil. Coșarul zilelor noastre, cu o pregătire profesională dobândită în cadrul ASFOCH, pregătire desfășurată după programa de instruire a Federației Europene a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE, adaptată evoluției tehnicii de încălzire și de evacuare a gazelor de ardere, cu o dotare la nivelul cerințelor actuale, adoptă procedura de verificare și curățare adecvată situației de pe teren, întocmește documente cu lucrările efectuate, fiind în măsură totodată de a avansa proprietarilor de imobile soluții cu privire la remedierea deficiențelor constatate, respectiv reabilitarea coșurilor de fum neconforme cu cerințele reglementărilor de specialitate în vigoare.

În anul 1954, pentru prima dată după cel de al II-lea Război Mondial, s-au întâlnit la Stockholm, la invitația Asociației Coșarilor din Suedia, reprezentanții coșarilor din țara gazdă, din Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda și Germania, pentru a dezbate problemele profesiei și pentru a realiza o cooperare permanentă între asociațiile naționale. Rezultatul acestei reuniuni a fost înființarea Federației Europene a Maeștrilor Coșari (ESCHFOE).
După fondarea de către cele șase țări europene a federației maeștrilor coșari, s-a alăturat acestei organizații în anul următor, repectiv în 1955, și asociația, care reprezenta interesele breslei hornarilor din Austria.

Confortul termic din locuințele noastre și prepararea apei calde necesită energie termică, obținută cu precădere prin arderea diferitelor tipuri de combustibili. Pe parcursul producerii energiei termice, pentru procesul de combustie este necesară o cantitate importantă de oxigen, iar în urma acestui proces rezultă inclusiv gaze de ardere nocive pentru organismul uman, poluante pentru mediul înconjurător.

Asigurarea necesarului de aer de ardere (după caz) și evacuarea gazelor de ardere rezultate la o înălțime de siguranță, respectiv deasupra nivelului acoperișurilor, este sarcina coșurilor de fum, care constituie astfel o componentă importantă a instalației de încălzire, cu rol  determinant în  funcționarea la capacitate și în deplină siguranță a aparatelor de încălzire bazate pe arderea combustibililor solizi, lichizi sau gazoși.

Coşurile de fum, chiar şi în soluţia cea mai simplă, sunt subansamble de construcţii sau chiar construcţii, după caz, complexe prin procesele termice și gazodinamice, care le caracterizează, fiind supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, cum sunt variaţiile mari de temperatură, şocurile termice cauzate de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldate cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000°C. Condensatul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura coşului de fum este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ. De asemeni, coșurile de fum trebuie să reziste la solicitările date de vânt și cutremure. Prin urmare, pentru a avea o stare tehnică și o funcționalitate corespunzătoare, pentru a nu se deteriora și distruge în timp, aceste elemente de construcții trebuie să satisfacă următoarele cerințe principale:

·         rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice;

·         izolare termică corespunzătoare;

·         etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere;

·         rezistenţă la condensatul  acid;

·         rezistență și stabilitate mecanică.

Un coş de fum sau canal de racordare improvizat, executat din materiale neconforme, care nu dispun de certificări legale pentru utilizare în domeniul evacuării gazelor de ardere, cum sunt diferitele tipuri de cărămidă, elementele prefabricate pentru ventilații, țevile din tablă, etc.) prezintă riscuri majore pentru proprietari. Coșurile de fum defecte sau necurățate reprezintă, conform statisticilor publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cauza a circa 15% din totalul incendiilor produse anual în țara noastră, fiind totodată principala cauză a incendiilor, cu un procent de circa 35%, ce au loc la locuințe. De asemenea, coșurile de fum neetanșe sunt la originea numeroaselor cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon.

Din aceste motive, reglementările de specialitate în vigoare interzic utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora. Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, stabilește și amenzi pentru cazurile în care în proiecte s-au prevăzut, respectiv în execuție s-au utilizat produse necertificate. Materialele sau sistemele de produse utilizate la construirea coșurilor de fum noi sau la reabilitarea celor vechi, neconforme, se supun acestor prevederi legale.

Dincolo de legislație, în momentul în care alegeți o soluție tehnică, trebuie să luați în considerare solicitările complexe, extrem de intense, la care sunt supuse coșurile, precum și următoarele precizări. Sistemele de coșuri de fum certificate cu respectarea legislației în vigoare, sunt încercate,testate conform prevederilor standardelor europene de produs, în scopul determinării nivelurilor de performanță aplicate în domeniul evacuării gazelor de ardere. În urma acestor încercări se obțin date concrete privind, printre altele, temperatura maximă admisă a gazelor de ardere, etanșeitatea la gazele evacuate, rezistența la umiditate și coroziune chimică, rezistența la arderea funinginii a coșului de fum testat. În baza rezultatelor încercărilor efectuate, producătorul emite declarația de performanță pentru produs, în care se precizează că sunt adecvate pentru utilizare în acest domeniu și aplică marcajul CE. Prin urmare, pentru siguranța Dvs., vă recomandăm să optați pentru un coș de fum certificat, adoptat în funcție de tipul aparatului de încălzire deservit, coș cu o durată de viață îndelungată, garantată de producător. În documentația tehnică a acestor produse (declarație de performanță, instrucțiuni de montaj) veți găsi indicații inclusiv cu privire la distanța minimă de siguranță între coșul de fum și elementele de construcții executate din materiale combustibile. Pe pagina asociației noastre de Internet, la cap. Coșuri de fum, sunt prezentate sistemele de evacuare a gazelor de ardere certificate, recomandate.

Premiza exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă a surselor de căldură bazate pe procese de combustie este corelarea dintre generatorul de căldură, canalul/orificiul de alimentare cu aer necesar combustiei, canalul de racordare şi coşul de fum. Printr-o dimensionarea corectă a  sistemului de evacuare se obţine un tiraj corespunzător, ceea ce asigură evacuarea completă a gazelor de ardere, funcţionarea la parametri proiectaţi a aparatelor de încălzire, cu costuri mai reduse pentru încălzire şi prepararea apei calde printr-un consum optimizat de combustibil.

Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, Indicativ I 13-2015, prevede că proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a coșurilor de fum trebuie să fie realizate în conformitate cu SR EN 15287.

Proiectarea unui coș de fum presupune parcurgerea mai multor etape, care cuprind stabilirea poziţiei şi înălţimii coşului în raport cu construcţia deservită, adoptarea soluţiei constructive de racordare şi de evacuare în funcţie de numărul, tipul aparatelor de încălzire deservite şi de combustibilul  utilizat, calculul ariei secţiunii  canalului de fum, prin care  produsele de ardere gazoase sunt conduse în atmosferă, precum şi a prizelor de aer  de combustie, după caz. Soluţiile constructive adoptate trebuie să conducă la realizarea unor coşuri de fum, care, în ansamblul lor şi separat, pe elemente componente, având în vedere şi aspectele economice, să fie adecvate pentru domeniul de utilizare preconizat şi să satisfacă, pe toată perioada de exploatare, cerinţele fundamentale din domeniul construcţiilor. Prin urmare, trebuie soluţionate şi problemele privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea structurală (fundații, asigurare statică), securitatea la incendiu, colectarea şi evacuarea produselor de ardere lichide (condensat), precum  cele legate de securitatea în exploatare. Important! Coșurile de fum, la care se racordează surse de căldură cu combustibili solizi trebuie să reziste la focul din coș cauzat de aprinderea funinginii depuse, performanță ce trebuie certificată prin încercări specifice. Se recomandă, de asemenea, ca hornul să fie amplasat cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcției, respectiv de coama acoperișului și să aibă înălțimea utilă, măsurată între punctul de racordare și nivelul gurii de evacuare, de minim 4.00 m. Nivelurile de performanță ale coșurilor de fum proiectate, tehnologiile de execuție adoptate trebuie să fie precizate și descrise detaliat în caietele de sarcini ale documentațiilor tehnice de execuție.

Prin realizarea unui coş de fum profesional, curăţat corespunzător, Dvs. veți avea parte, pe termen lung, de siguranţă  în exploatare şi vă veți bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură, care va funcţiona la un randament energetic ridicat.

Specialiștii Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee - ASFOCH acordă consultanță în domeniul problematicii evacuării gazelor de ardere, iar societățile membre sunt specializate în executarea lucrărilor de construire, verificare și curățare a coșurilor de fum.

Back to top