loading...
Academia de cosariArisiAsroProhornar

Nr. 1/05.01.2018

Cu privire la PROIECTUL ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne în data de 29.12.2017, Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee – ASFOCH, în intervalul scurt de timp avut la dispoziție -  având în vedere perioada zilelor libere de la sfârșit de an precum și termenul stabilit de numai 10 zile calendaristice – formulează și transmite punctele de vedere de mai jos, fundamentarea lor fiind cuprinsă în Anexă.

Propunere de modificare a  Articolului 36, alineatul 1,  prin introducerea la litera e) a următorului conținut

 

(1) Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:

e) verificarea, curăţarea şi repararea  coşurilor de fum

 

Punctele de vedere ale asociației ASFOCH sunt:

1. Actuala propunere, ce vizează art. 36, introduce un conflict de interese, deoarece se dă posibilitatea prestării lucrărilor de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum serviciilor voluntare pentru situații de urgență, servicii care au competența, potrivit legii, să controleze și să sancționeze neregulile constatate legate de acestea.

2. Modificarea art. 36 propusă va avea impact asupra mediului concurențial, prin faptul că un organ de verificare și control, prestator de servicii, va avea întotdeauna o poziție favorizată în adjudecarea unei lucrări în raport cu un prestator de servicii independent, întreprindere mică sau mijlocie. Astfel se constituie o barieră impusă la nivel național, care limitează accesul la aceste servicii a prestatorilor, încălcându-se prevederile stipulate în directiva europeană privind serviciile din piața internă.

3. Organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile profesionale din domeniul coșeritului nu au fost consultate în vederea elaborării acestui proiect de act normativ.

4. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ nu  s-a efectuat în prealabil.

5. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ, art.36, alin.1, lit. e) de către autoritățile administrației publice locale conduc la extinderea competențelor instituțiilor existente.

Considerăm că acest domeniu este reglementat corespunzător și că numărul mare de incendii cauzate de coșuri de fum defecte sau necurățate se datorează neaplicării reglementărilor în vigoare. Cei mandatați de lege să verifice, controleze și sancționeze neregulile constatate sunt cei care, din neștiință și/sau incompetență, nu și-au exercitat obligațiile legale și cărora prin acest proiect de act normativ li se oferă suplimentar posibilitatea prestării serviciilor de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum.

În concluzie, Asociația profesională a Hornarilor, Constructorilor de coșuri de fum și Șeminee – ASFOCH nu este de acord cu propunerea de modificare a Articolului 36, alineatul 1,  litera e), respectiv cu posibilitatea prestării serviciilor de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum de către serviciile voluntare pentru situații de urgență.

Președinte, Mircea BĂLȘOIANU

 

ANEXĂ La adresa ASFOCH Nr.1/05.01.2018 privind PROIECTUL ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Propunere de modificare  a  Articolului 36, alineatul 1,  litera e)

Ref. Art.36  - introducere alineatul 1, litera e)  verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum

Obs. Posibilitatea prestării, prin serviciul voluntar, a activităților de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum, având în vedere că, anual, în medie, se înregistrează peste 6000 de incendii de locuințe, în care sunt înregistrate peste 80% din decesele cauzate de acest tip de risc. În ceea ce privește incendiile produse la locuințe, cca. 35% o reprezintă exploatarea coșurilor de fum necurățate, nereparate și neizolate față de elemente combustibile  Astfel, cu implicarea autorităților locale,  poate fi efectuată o activitate foarte importantă în prevenirea unor astfel de evenimente.  La momentul actual, organizarea la nivelul comunităților a activității de verificare, curățare și reparare a coșurilor nu este reglementată.

Răspuns ASFOCH:

În România, la nivelul comunităților, activitățile de verificare, curățare și reparare a coșurilor sunt reglementate astfel:

OBLIGATIVITATE, CONTROL ȘI SANCȚIONARE

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art.12 obligativitatea angajării cel puțin a unui cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniu apărării împotriva incendiilor;

Art.14 lit. h) - primarul are obligația de a organiza și executa, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești;

Art.27-(1) lit.(b) – cadrul tehnic controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

Art.31-(3) – consiliile locale au obligația să constituie servicii de urgență voluntare;

Art.32-(2) – serviciile de urgență voluntare au în structură compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, care pot fi cadre tehnice specializate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

Art.44-III

lit. c) contravenție cu amendă pentru  nerespectarea de către primar a obligației cei revine conform art.14 lit. h)

lit. c) contravenție cu amendă pentru  neîndeplinirea de către cadrele tehnice a obligațiilor ce le revin conform art.27  alin.1  lit. b)

OMAI 163/2007 aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Art.7-(2) – activitățile de prevenire a incendiilor se desfășoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență în baza OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității  de prevenire a situațiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situații de urgentă;

Art.14 – acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

lit. g) – documente privind serviciul public voluntar pentru situații de urgență: hotărâre de înființare, regulament de organizare și funcționare, dispoziție de numire a șefului serviciului;

lit. h) – dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

Art.16 – documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor la unitățile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puțin:

lit. i) – rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;

lit. j) – programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;

Art.85 – (3) – verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;

Art.148 – personalul autorităților publice, care, potrivit legii execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

lit. c) – cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorităților administrației publice locale;

Art.149 -(1) – controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:

lit .a) – structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor,constituite în cadrul localității pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

lit. b)- personalul din componența preventivă a serviciilor publice, voluntare;

(2) – controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise în care se consemnează:

lit. b) – constatările rezultate din teren;

lit. c) – propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității;

Art.150 – în baza concluziilor rezultate din controalele autorității de stat sau din controalele proprii, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor;

HG 573/2007 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

Art.1 Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

al.1 lit. b) - folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

al.1 lit. i) - neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

al.5 lit. e) - împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 2 (1) sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz;

Art. 3 (1) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii;

(2) primarii pot constata contravenţiile şi aplica sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) - e) şi lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g) - m), s) şi t), alin. (4) lit. l) şi alin. (5) lit. e);

Ordinul ANRE nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Art. 6 (9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care:

a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;

PRESTĂRI SERVICII

Serviciile de verificare și curățare a coșurilor de fum se pot presta numai de către persoanele, care au absolvit un curs de calificare conform standardului ocupațional pentru meseria de coșar, organizat în condițiile legislației în vigoare de către un furnizor de formare profesională acreditat de Autoritatea Națională de Calificare.

În conformitate cu Legea Nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările în vigoare, art.9.n, sistemul calității în construcții se compune inclusiv din certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici, care execută lucrări de construcții, prin acestea înțelegându-se și cele de reparații. Prin urmare, în funcție de soluția constructivă a coșurilor de fum existente, personalul, care execută lucrările de reparații ale coșurilor de fum, trebuie să fie calificat în meseria de zidar, instalator, etc.

În vederea ridicării continue a nivelului de pregătire a coșarilor, Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee ASFOCH organizează periodic școlarizări/instruiri, ce au la bază programa de pregătire a Federației Europene a Maeștrilor Coșari –ESCHFOE. Aceste acțiuni sunt structurate pe două niveluri de pregătire și anume, nivelul I bază, cu tema Proceduri de curățare a coșurilor de fum, respectiv nivelul II, cu tema Proceduri de verificare a stării tehnice și de funcționare a coșurilor de fum, conform standardului european armonizat SR EN 15287-1:2011.

În cadrul asociației a fost elaborat și se aplică un Regulament de autorizare internă,  în care sunt stabilite condițiile de autorizare internă a operatorilor economici, care prestează servicii de curățare a coșurilor de fum, condiții care se referă inclusiv la lucrul în echipă și dotarea minimă necesară pentru efectuarea activităților conforme de acest tip.

…………………………………………………………………………………………………………………………

În nota de fundamentare care a stat la baza propunerilor de  modificare la :

Secțiunea 3

1^1 – impactul asupra mediului concurențial - se specifică că proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. –

22 – impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii - se specifică că proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea 5

2 – conformitatea proiectului de act normativ cu legislația europeană  - se specifică că proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea 6

1 – informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale - se specifică că proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea 7

1 – informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ – proiectul a fost supus consultării publice, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, fiind publicat pe pagina de internet a MAI, la data de 29 decembrie 2017, ora 916

Secțiunea 8

1 – măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente - se specifică că proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Răspunsurile la Secțiunile 3 – 8  din Nota de fundamentare sunt precizate la pct. 1 – 5 din Adresa ASFOCH Nr.1/05.01.2018, precum și în cele ce urmează.

Considerăm că actuala propunere ce vizează art. 36 introduce un conflict de interese deoarece  se dă posibilitatea prestării lucrărilor de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum de către serviciile voluntare pentru situații de urgență, servicii care au competența, potrivit legii, să controleze și să sancționeze neregulile constatate legate de acestea.  Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice locale duc la extinderea competențelor instituțiilor existente.

De asemenea considerăm că această propunere vine în contradicție cu principiile stipulate în:

OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situații de urgentă

Art. 4 - activitatea de prevenire se desfășoară pe baza următoarelor principii:

a) principiul legalității - respectarea legislației privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici si a instituțiilor publice controlați/controlate din sectorul de competență;

b) principiul imparțialității si independenței - în exercitarea atribuțiilor funcționale, personalul compartimentului sau specialiștii de prevenire sunt obligați să aibă atitudine obiectivă și neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natura;

c) principiul confidențialității - păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a secretului informațiilor care nu sunt de interes public și care sunt obținute în cursul desfășurării activității;

d) principiul transparenței – desfășurarea activității într-o manieră deschisă față de public, prin care accesul liber și neîngrădit la informațiile fundamentate științific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informații să constituie excepția, în condițiile legii;

e) principiul continuității și gradualității - asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc și aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menținerii riscului peste nivelele acceptabile;

Art. 9 (1) - la nivelul localității, activitatea de prevenire este coordonată de primar.

(2) organizarea activității de prevenire se asigură de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgentă și se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementarilor tehnice specifice.

Art.15 – activitățile de prevenire în sectorul de competentă se desfășoară:

a) de doua ori pe an, de regulă primăvara și toamna, la gospodăriile populației;

Art.17 (1) - controalele se finalizează astfel:

a) prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale - cele de la gospodăriile populației;

(2) constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populației sunt aduse la cunoștința proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet,

(4) după finalizarea activității de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă șefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.

(5) șeful serviciului voluntar pentru situații de urgentă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioara, în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor contravenționale, conform reglementarilor în vigoare.

Intrarea, pe piața lucrărilor de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum, a unui prestator de servicii, care are drept de control și sancționare constituie o barieră impusă la nivel național, care limitează accesul la aceste servicii a prestatorilor (persoane fizice cu personalitate juridică și IMM-uri) și  încalcă prevederile stipulate în:

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și A Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne

(2) – pentru a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă în U.E. este esențială o piață a serviciilor competitivă. Numeroase bariere în cadrul pieței interne îi împiedică pe prestatorii de servicii, în special IMM-uri, să își extindă activitățile și să profite de toate avantajele pieței interne.  O piață liberă ar oferi consumatorilor o posibilitate mai mare de a alege și servicii de calitate mai bună, la prețuri mai mici.

(4) – întrucât serviciile constituie motorul creșterii economice și reprezintă 70% din PIB și din locurile de muncă în majoritatea statelor membre eliminarea barierelor în realizarea unei adevărate piețe interne ar crește gradul de ocupare a forței de muncă și coeziune socială. În consecință, este necesară realizarea unei piețe interne a serviciilor, păstrându-se un echilibru corespunzător între deschiderea pieței și protecția serviciilor publice, a drepturilor sociale și a drepturilor consumatorilor.

(5) – în consecință, este necesar să fie eliminate barierele din cale liberei circulații a serviciilor și să li se garanteze beneficiarilor și prestatorilor securitatea juridică necesară exercitării efective a acestor două libertăți fundamentale.

Nota Pentru a formula un punct de vedere bine documentat, considerăm că intervalul de timp avut la dispoziție, pentru consultarea societății civile, a fost foarte scurt -  având în vedere perioada zilelor libere de la sfârșit de an precum și termenul stabilit de numai 10 zile calendaristice.

Președinte, Mircea BĂLȘOIANU

 


Descarcati varianta PDF aici.

 

Back to top